Pogosta vprašanja

Članstvo vam omogoča: izposojo gradiva v čitalnice in na dom, dostop do e-člankov, izposojo e-knjig, medknjižnično izposojo, reproduciranje iz knjižničnega gradiva, zahtevnejše informacijske storitve, uporabo čitalniških mest v Veliki čitalnici, časopisni čitalnici in čitalnicah zbirk posebnega knjižničnega gradiva.

V knjižnico se lahko kot fizične osebe včlanijo državljani Republike Slovenije in tuji državljani, ki so ob včlanitvi stari najmanj 15 let. Fizična oseba, ki želi postati član knjižnice, ob včlanitvi predloži veljaven osebni dokument.

Člani pravne osebe so lahko samostojne knjižnice oziroma drugi zavodi in organizacije, ki imajo v svojem sestavu knjižnico, zavodi in organizacije, ki opravljajo javno službo na področju knjižničarstva ter druge pravne osebe, ki potrebujejo knjižnično gradivo za izobraževalne, raziskovalne ali kulturne namene. Uporabljajo lahko le storitve medknjižnične izposoje in posredovanja dokumentov.

Ob vpisu v knjižnico ter podaljšanju članstva uporabnik plača članarino po veljavnem ceniku storitev NUK. Plačila članarine so oproščene osebe do 18. leta starosti, nezaposleni, osebe, ki živijo v težkih socialnih pogojih, osebe s posebnimi potrebami, študentje Univerze v Ljubljani, zaposleni na Univerzi v Ljubljani, zaslužni profesorji Univerze v Ljubljani, člani Zveze bibliotekarskih društev Slovenije in častni člani.

Članstvo za fizične osebe traja praviloma eno leto (12 mesecev) od dneva vpisa. Uporabniki se lahko v knjižnico vpišejo tudi za krajši čas, in sicer za obdobje enega dne ali 3 (treh) mesecev.

Za študente Univerze v Ljubljani članstvo za preteklo študijsko leto traja do 31. 10.

Ob vpisu boste prejeli izkaznico NUK, za katero ob prvem vpisu plačate 3 evre. Članska izkaznica NUK ni prenosljiva.

Kot člansko izkaznico ni mogoče uporabljati kartice Urbana.

Fizična oseba, ki želi postati član knjižnice, lahko včlanitev opravi tudi prek obrazca za spletno včlanitev. Spletni vpis uporabniku omogoča naročilo gradiva (rezervacijo) za izposojo na dom in v čitalnico, naročilo kopij članka ali časnika po članski ceni ter dostop do informacijskih virov, potem ko uporabnik plača članarino in strošek za izdelavo knjižnične izkaznice. Za uporabo ostalih storitev mora uporabnik predhodno obiskati Narodno in univerzitetno knjižnico, kjer se v sobi za vpis in izposojo (pritličje, soba 4) identificira z osebnim dokumentom ter prevzame člansko izkaznico.

Za uporabo čitalniških mest in izposojo gradiva v čitalnice je možno tudi enodnevno članstvo. Plačilo se obračuna po ceniku storitev NUK.

Gradivo si lahko na dom izposodijo samo člani knjižnice, ki imajo stalno bivališče v Republiki Sloveniji.

Člani knjižnice, ki nimajo stalnega bivališča v Republiki Sloveniji, si lahko gradivo izposodijo na dom samo s poroštvom polnoletne osebe s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji. Porok podpiše izjavo o poroštvu. Porok je lahko tudi pravna oseba.

Knjižnično gradivo hranimo v skladiščih in prostorih posebnih knjižničnih zbirk. Podatke o dostopnosti gradiva za izposojo na dom lahko poiščete v elektronskem katalogu − KatNUK, kjer je gradivo za izposojo na dom označeno z zeleno barvo.

O dostopnosti gradiva, pri katerem boste zasledili navedbo »v obdelavi« oziroma »info v knjižnici«, povprašajte knjižničnega delavca v prostoru za vpis in izposojo (pritličje levo, soba 4) ali nas pokličite na telefonsko številko (01) 2001 205.

Na dom si ni možno izposoditi arhivskega oziroma postavitvenega izvoda temeljne nacionalne zbirke (slovenike), gradiva, ki se nahaja v Veliki čitalnici in časopisni čitalnici, referenčnega gradiva, rokopisnega gradiva, redkega in dragocenega gradiva, časnikov, gradiva neobičajnih velikosti ter drobnega tiska in sive literature.

Za izposojo na dom je potrebno proste izvode knjižničnega gradiva naročiti v elektronskem katalogu − KatNUK prek spletne storitve COBISS+/Moja knjižnica, storitev »Izposoja, rezervacije in podaljšanje«. Morebitni preklic naročila lahko sporočite na elektronski naslov izposoja@nuk.uni-lj.si ali nas pokličete na telefonsko številko (01) 2001 205.

Gradivo posebnih knjižničnih zbirk, za katerega ni omejitev ali prepovedi izposoje na dom, naročite osebno ob obisku zbirke. Omenjeno gradivo ima v elektronskem katalogu − KatNUK pred signaturo naslednje oznake: b (gradivo za področje bibliotekarske in informacijske znanosti), D (zamejski in zdomski tisk), G (kartografsko in slikovno gradivo), M (glasbeni tiski in notno gradivo), PKG (drobni tisk in siva literatura), EU (gradivo EU in mednarodnih organizacij) ter R (rokopisi, redki in stari tiski).

Rezervirate lahko gradivo, za katerega ni omejitev ali prepovedi izposoje, vendar je trenutno izposojeno drugemu uporabniku. Rezervacije so mogoče prek spletne storitve COBISS+/Moja knjižnica, osebno ali po telefonu. Ko je gradivo na voljo za izposojo, vas knjižnica o tem obvesti na način, ki ste ga izbrali prek spletne storitve COBISS+/Moja knjižnica, tj. po elektronski pošti ali telefonu.

Morebitni preklic rezervacije lahko sporočite na elektronski naslov izposoja@nuk.uni-lj.si ali nas pokličete na telefonsko številko (01) 2001 205.

Če iskanega gradiva ne najdete v knjižnični zbirki NUK, ga lahko naročite iz drugih slovenskih ali tujih knjižnic prek medknjižnične izposoje. Storitev je plačljiva v skladu s cenikom storitev NUK.

Geslo za naročanje, rezervacijo in podaljševanje roka izposoje določite ob vpisu v knjižnico in ga lahko kasneje sami poljubno spreminjate prek spletne storitve COBISS+/Moja knjižnica.

Ko bo gradivo na voljo za prevzem, vam bomo poslali obvestilo na elektronski naslov, ki ste ga navedli ob vpisu v knjižnico.

Gradivo iz skladišč na Turjaški ul. 1 (pred signaturo nima črkovne oznake oziroma ima oznako GS ali U) dobite praviloma v roku 30 minut po naročilu. Gradivo posebnih knjižničnih zbirk dobite osebno ob obisku zbirke, praviloma takoj.

Čas dostave gradiva iz dislociranega skladišča (pred signaturo ima oznako DS) navajamo v poglavju Roki za dostavo gradiva.

Naročeno ali rezervirano gradivo praviloma čaka na prevzem do 3 delovne dni po naročilu oziroma prejemu obvestila, da vam je gradivo na voljo. Po izteku tega roka gradivo vrnemo v skladišče ali ga izposodimo drugemu uporabniku.

Če gradiva niste prevzeli, vam knjižnica zaračuna stroške neprevzetega naročila. Morebitni preklic naročila lahko sporočite na elektronski naslov izposoja@nuk.uni-lj.si ali nas pokličete na telefonsko številko (01) 2001 205.

Članska izkaznica ni prenosljiva na drugo osebo, zato lahko gradivo naročate in prevzemate le osebno. V primeru upravičenega razloga (npr. bolezni) si lahko v vašem imenu izjemoma gradivo izposodi druga oseba, vendar le z vašim pooblastilom (natisnite obrazec ali pošljite podatke o pooblaščencu na elektronski naslov izposoja@nuk.uni-lj.si).

Izposodite si lahko največ 15 enot gradiva hkrati. Če bi si želeli izposoditi več enot, svojo prošnjo pošljite na elektronski naslov izposoja@nuk.uni-lj.si.

Rok izposoje knjižničnega gradiva je 30 dni. Če gradiva ne rezervira drug uporabnik, lahko rok izposoje podaljšate trikrat. Po 120 dneh morate gradivo prinesti v knjižnico na pregled. Če gradivo še vedno potrebujete in ni rezervirano, si ga lahko takoj ponovno izposodite.

Izposojeno gradivo lahko podaljšate prek spletne storitve COBISS+/Moja knjižnica, po elektronski pošti (izposoja@nuk.uni-lj.si), telefonu ((01) 2001 205) ali osebno v prostoru za vpis in izposojo (pritličje levo, soba 4).

Gradivo, izposojeno na dom, lahko vrnete v knjižnico osebno ali po pošti s priporočeno pošiljko. V vašem imenu ga lahko vrne tudi druga oseba.

Če roka izposoje niste pravočasno podaljšali, vam obračunamo zamudnino za vsak zamujeni dan po veljavnem ceniku storitev NUK.

Če ste gradivo izgubili ali se je v času, ko ste ga uporabljali, poškodovalo, ga lahko nadomestite z enakim in ob tem poravnate stroške strokovne obdelave in opreme gradiva v višini, ki jo določa veljavni cenik storitev NUK. Če gradiva ni mogoče nadomestiti, boste plačali odškodnino za gradivo in stroške strokovne obdelave ter opreme gradiva, kot ju določa veljavni cenik storitev NUK.

Gradivo si lahko v čitalniške prostore (Velika čitalnica, časopisna čitalnica in čitalnice posebnih knjižničnih zbirk) izposodijo le člani knjižnice.

Podatke o dostopnosti gradiva lahko poiščete v elektronskem katalogu − KatNUK, kjer boste v polju o statusu gradiva zasledili oznaka »prosto − za čitalnico« ali »prosto – na dom«. V primeru, da v katalogu želenega gradiva ne najdete, priporočamo, da prosite za pomoč informatorja v Oddelku za informacije in izposojo gradiva (pritličje levo, soba 9) ali nas pokličete na telefonsko številko (01) 2001 188.

V primeru, ko je signatura pri publikaciji v elektronskem katalogu − KatNUK modro obarvana, lahko gradivo naročite s klikom na povezavo. V prijavni obrazec vnesite številko izkaznice in geslo, ki ste ga navedli ob vpisu v knjižnico oziroma geslo za dostop do spletne storitve COBISS – Moja knjižnica.

Če signatura ni modro obarvana, gradivo naročite osebno z oddajo izposojevalnega listka/zadolžnice informatorjem v čitalnicah ali v prostoru za vpis in izposojo (pritličje levo, soba 4).

Če potrebujete članek, vam ga lahko posredujemo po elektronski pošti.

Gradivo iz skladišč na Turjaški ul. 1 (pred signaturo nima črkovne oznake DS oziroma ima oznako GS ali U) dobite praviloma 20 minut po naročilu v Veliki čitalnici NUK.

Gradivo posebnih knjižničnih zbirk dobite osebno ob obisku zbirke, praviloma takoj.
Čas dostave gradiva iz dislociranega skladišča (pred signaturo ima oznako DS) navajamo v poglavju Roki za dostavo gradiva.

Preslikovanje knjižničnega gradiva (fotokopiranje, digitalizacija, mikrofilmanje in podobno) in izpisi ali prenosi podatkov iz elektronskih informacijskih virov so uporabnikom knjižnice na voljo proti plačilu, in sicer v skladu z avtorskopravno zakonodajo in določili licenčnih pogodb, ki jih je knjižnica sklenila ob nabavi gradiva. Cene storitev so določene v ceniku storitev knjižnice.

Informator glede na vrsto in stanje gradiva presodi ali lahko uporabite lastno tehnično opremo ali je preslikovanje mogoče zgolj s tehnično opremo knjižnice. V slednjem primeru boste izpolnili Naročilnico za preslikovanje, kopije pa boste prejeli najkasneje v roku 5 delovnih dni.

E-knjigo, ki ste si jo izposodili prek sistema Biblos, imate lahko izposojeno 14 dni.

Za e-knjigo, ki ste si jo izposodili prek sistema EBSCO, lahko rok izposoje traja od 1 dneva do 1 meseca.

Hkrati imate lahko izposojene 4 naslove prek sistema Biblos ter 15 naslovov prek sistema EBSCO.

E-knjig ni potrebno vračati. E-knjiga se po preteku izposojevalnega roka avtomatično zaklene. Zaklenjeno e-knjigo lahko preprosto izbrišete iz svoje naprave.

Po poteku roka izposoje si lahko e-knjigo ponovno izposodite.

Zvočno knjigo imate lahko prek aplikacije Audibook izposojeno 14 dni.

Hkrati imate lahko izposojenih 5 naslovov zvočnih knjig prek aplikacije Audibook.

Celoten proces poteka znotraj aplikacije Audibook. Zvočnih knjig ni potrebno vračati, po poteku roka izposoje se naslov avtomatično izbriše iz vašega računa. Lahko pa izposojeno gradivo vrnete predčasno.