NAČINI ODPRTEGA OBJAVLJANJA

ZLATA POT

Objava članka v odprtodostopni, recenzirani reviji. Za objavo je zaračunan APC (angl. Article Processing Charges). Članek je takoj po objavi brezplačno dostopen vsem uporabnikom na spletni strani revije. Avtor zadrži materialne pravice zase in dovoli uporabo svojega dela tretjim osebam pod določenimi pogoji - ©Avtor(ji), imetnik licence založnik;
Načeloma je dovoljena shranitev grafično oblikovane založnike datoteke članka PDF v repozitorij.

Načrt S predvideva zlato pot, objavo v popolnoma odprti reviji, kot najprimernejšo možnost zagotavljanja odprtega dostopa, ker omogoča takojšnjo dostopnost izvorne, založnikove različice članka (angl. VoR – Version of Record) in omejuje možnosti dvojnega zaslužka (naročnine in plačilo objav) založnikov. 

Poleg odprtih objav v zlatih revijah so v skladu z zahtevami Načrta S tudi:

1. odprte objave v preoblikovalnih revijah (angl. Transformative Journals – TJ). Gre za naročniške, hibridne revije*, katerih založniki so se, v skladu s kriteriji Načrta S, zavezali k postopni preobrazbi v odprto dostopen založniški model: vsaj 15 odstotna relativna letna rast deleža odprtih objav in preobrazba v OD model, ko delež odprtih objav doseže 75 odstotkov. Članice kOAlicije S bodo plačevanje stroškov objav v preoblikovalnih revijah podpirale največ do konca leta 2024. 

KOAlicija S objavlja seznam založnikov, ki so pristopili k preobrazbi revij, med njimi so na primer Cambridge University Press (209 revij), Springer Nature (1.700 revij), British Medical Journals (33 revij), Elsevier (160 revij).

*Avtor članek objavi v naročniških znanstvenih revijah v elektronski obliki, ki avtorjem ob plačilu APC omogočajo takojšnjo odprto ali prosto dostopnost posamičnih člankov (avtorju sredstva zagotovita njegova ustanova ali financer raziskave, lahko pa so tudi drugi viri). 
Avtor lahko obdrži materialno avtorsko pravico za svoj takoj odprto dostopni članek (označen npr. z licenco Creative Commons) v sicer naročniški znanstveni reviji, v kateri so avtorji drugih člankov, dostopnih preko naročnine, materialno avtorsko pravico prenesli založbi.
Pri isti reviji je del člankov odprtodostopen, ostali so dostopni uporabnikom samo s plačilom naročnine na revijo.

2. odprte objave v revijah, ki so del preoblikovalnih pogodb (angl. Transformative Agreement, tudi Transformative Model Agreement)
Gre za naročniške, hibridne revije, vključene v licenčne pogodbe konzorcijev, institucij ali financerjev z založniki znanstvene periodike, tako imenovane Publish and Read (PAR) oziroma Read and Publish (RAP) pogodbe. Omogočajo prehod iz obstoječih, naročniških modelov za branje v financiranje odprto dostopnega založništva. 
Običajno gre za pogodbo z vavčerji (brezplačnimi objavami) v dogovorjenem naboru revij založnika. Članice kOAlicije S priznavajo pogodbe, ki so v skladu s smernicami iniciative Efficiency and Standards for Article Charges (ESAC) in so registrirane v ESAC Transformative Agreement Registry. Tudi finančna podpora tovrstnim dogovorom je prehodnega značaja, predvidena največ do konca leta 2024.

ZELENA POT

Zelena pot pomeni hkratno objavo članka v naročniški reviji ter arhiviranje v OD arhivu.
Avtor arhivira končno recenzirano različico dela (prednatis – postprint), sprejetega v objavo v naročniško znanstveno revijo (ali kak drug tip publikacije), redkeje oddan rokopis ali objavljeno, pdf verzijo. Avtorji pri objavi članka v pogodbi o prenosu materialnih avtorskih pravic prenesejo te pravice na založbe (angl. CTA Copyright Transfer Agreement)  - © Založnik
Založba nudi pravice oz. pogoje za arhiviranje.

Načela Načrta S ne omejujejo akademske svobode raziskovalcev pri objavljanju.
Večina komercialnih založnikov od avtorjev zahteva ob sprejemu članka v objavo v naročniški reviji prenos materialnih avtorskih pravic in podpis pogodbe o objavi (angl. CTA – Copyright Transfer Agreement). 

Založniške politike samoarhiviranja običajno ne dovoljujejo shranjevanja avtorjevega končnega, recenziranega rokopisa (AAM) v skladu z zahtevami Načrta S (odprti dostop pod licenco Creative Commons BY, takojšnja dostopnost). 

Zato je kOAlicija S oblikovala strategijo ohranjanja avtorskih pravic, angl. Rights Retention Strategy (RRS), ki tudi v primerih, ko ni možnosti za objavo v zlatem odprtem dostopu, avtorjem omogoča, da rezultate iz javno financiranih raziskav objavijo v revijah po njihovem izboru, čeprav naročniških, a kljub temu izpolnijo zahteve financerjev za takojšnjo odprto dostopnost.

Avtorji obdržijo materialne pravice, založniku pa „dovolijo objavo“!

Financerji bodo vključili RRS v razpise na dva načina, kot:

  • “prior license” – predhodna dodelitev CC BY licence na bodočo objavo AAM (ali VoR).
    Izhodišče: licenca CC BY, ki jo avtor (imetnik avtorskih pravic) dodeli na svoj rokopis ob oddaji založniku, ima pravno prednost pred katero koli kasneje dodeljeno licenco na objavo, kakor tudi pred določili pogodbe o objavi s prenosom avtorskih pravic, kadar le-to založnik ob sprejemu članka v objavo od avtorja zahteva.
  • „prior obligation” – zahteva, da avtorji sami zagotovijo takojšnjo dostopnost AAM (ali VoR) pod licenco CC BY ali enakovredno.
    Avtor ob oddaji založnika seznani, da mora v skladu z zahtevami financerja zagotoviti takojšnjo dostopnost AAM ali VoR pod licenco CC BY.

Članice kOAlicije S bodo s spremembo pogojev v razpisih za svoje instrumente financiranja raziskovalcem omogočile ter hkrati naložile obveznost, da obdržijo materialne avtorske pravice in vsaj avtorjev končni, recenzirani rokopis (AAM) pod licenco Creative Commons priznanje avtorstva (CC BY) in brez časovne zapore arhivirajo v repozitorij.

DIAMANTNI (angl. DIAMOND ALI PLATINUM OA) ODPRTI DOSTOP

Neprofitni model zlatega odprtega dostopa, ki pomeni takojšnjo odprto dostopnost znanstvenih del brez plačila stroškov objave – objavljanje je torej za avtorje ali njihove institucije brezplačno. 
Pri tem avtorji obdržijo materialne avtorske pravice in dovolijo deljenje in ponovno uporabo znanstvenega dela (praviloma uporaba in predelava v komercialne namene ni dovoljena).
 
Založniki (sem sodijo tudi znanstvena združenja, neprofitne organizacije, raziskovalne institucije, knjižnice, financerji, različne mednarodne pobude in upravljalci platform za objave) sredstva za delovanje zagotavljajo na druge načine: sponzorstva, donacije, zbiranja sredstev v okviru različnih iniciativ, množična financiranja in podobno.
 

To delo je ponujeno pod Creative Commons Priznanje avtorstva-Deljenje pod enakimi pogoji 4.0 International licenco