OBVEZNA OBJAVA V ODPRTEM DOSTOPU IN FINANCERJI

ARRS je v drugi polovici leta 2018 podpisala zavezništvo s Koalicijo S, kjer sodeluje 16 agencij financerk z Evropskega prostora in sprejeli so Načrt S s ciljem uresničitve popolnega in takojšnjega odprtega dostopa do znanstvenih publikacij do leta 2020. V navodilih za izvedbo Načrta S so tri dopustne poti za objavo znanstvenih publikacij v odprtem dostopu in sicer:
• objava v revijah z odprtim dostopom ali na platformah, ki zagotavljajo odprt dostop,
• shranitev končne objavljene verzije (ang. Versions of Record – VOR) ali avtorjevega sprejetega rokopisa (ang. Author Accepted Manuscript – AAM) v repozitorijih z odprtim dostopom brez embarga ali
• objava v hibridnih znanstvenih revijah z dogovorom o preoblikovanju (ang. under transformative agreement).
Več informacij na spletni strani Plan S

Novosti v izvajanju Načrta S: z 31. 5. 2019 so objavljene dopolnjene smernice za izvajanje Načrta S in utemeljitev za revizijo smernic. Dostopne so na spletni stani Načrta S: https://www.coalition-s.org/category/news/

Diagram Plan S

8. 7. 2019 je ARRS podpisala Deklaracijo o vrednotenju raziskovalnega dela – DORA, ki predstavlja globalno gibanje za kvalitativno vrednotenje znanstvenega dela in je nastala na podlagi deklaracije v San Franciscu leta 2012. Agencija sledi načelom DORA in jih v dobršni meri že udejanja. Podpis deklaracije DORA je utemeljen na doslej uvedenem odmiku od kvantitativnega vrednotenja in predstavlja zavezo ARRS za nadaljevanje procesa krepitve kakovosti ocenjevalnih postopkov.

Več informacij je na spletni strani ARRShttp://www.arrs.si/sl/zrcalo/2019/sporocilo-za-javnost-150719.asp

Objava v odprtem dostopu je nujna za vse objave iz projektov, ki so sofinancirani iz novega okvirnega programa EU za raziskave in inovacije Obzorje 2020  (Horizon 2020). Na podlagi priporočil Evropske komisije naj bi članice EU sprejele enaka določila, kot veljajo za Obzorje 2020. ARRS je septembra 2015, na podlagi priporočil, sprejel politiko odprtega dostopa.  Več informacij na Openaccess.si.

Zahteve financerjev

1. Evropski raziskovalni prostor Obzorje 2020:

  • obvezna odprta dostopnost objav iz sofinanciranih projektov
  • pilot za odprte raziskovalne podatke, ki vsebuje tudi načrt ravnanja z raziskovalnimi podatki (Data Management Plan) 

Ne glede na način odprtega dostopa (zeleni ali zlati odprti dostop, hibridne revije) morajo biti ustrezne različice recenziranih objav iz projektov Obzorja 2020 shranjene v repozitorije. Preko slednjih bo Evropska komisija preverjala izpolnjevanje določil iz pogodbe o sofinanciranju.

2. Nacionalno financiranje (ARRS):

Vlada RS je septembra 2015 sprejela Nacionalno strategijo odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Sloveniji 2015-2020. Strategija določa, da mora vsak upravičenec v obdobju od leta 2015 do leta 2020 zagotoviti odprti dostop do vseh recenziranih znanstvenih objav, ki se nanašajo na rezultate iz nacionalno financiranih raziskav. Določa tudi, da naj revije izdajateljev s sedežem v Sloveniji, ki vsebujejo recenzirane članke in je njihovo izdajanje v obdobju od leta 2015 do leta 2020 sofinancirano z nacionalnimi javnimi sredstvi, zagotovijo odprti dostop do svojih vsebin. Raziskovalni podatki, ki so bili podlaga objavljenim člankom, morajo biti dosegljivi v odprtem dostopu.
Slovenska in angleška različica strategije sta dostopni na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Vlada RS je potrdila Akcijski načrt izvedbe nacionalne strategije odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Sloveniji 2015-2020.

Vlada RS se je 24. maja 2017 seznanila z dokumentom Akcijski načrt izvedbe nacionalne strategije odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Sloveniji 2015-2020. S tem je dokument tudi uradno potrjen s strani Vlade RS in zavezuje nosilce posameznih ukrepov k njihovemu izvajanju skladno z vsebino in namenom, ki jo določa dokument.

3. Univerzitetne politike odprtega dostopa:

V tujini vedno več univerz in drugih raziskovalnih organizacij sprejema svoje politike odprtega dostopa. Največkrat so usklajene s politikami nacionalnih financerjev.


Creative Commons licenca
To delo je ponujeno pod Creative Commons Priznanje avtorstva-Deljenje pod enakimi pogoji 4.0 International licenco