Splošne informacije

Opravljen bibliotekarski izpit je pogoj za opravljanje strokovnega knjižničarskega dela v knjižnici ali drugi organizaciji, ki deluje na področju knjižnične dejavnosti. Od 1. 1. 2017 dalje strokovni knjižničarski delavci opravljajo bibliotekarski izpit v skladu s Pravilnikom o bibliotekarskem izpitu (Uradni list RS, št. 75/16).

Bibliotekarski izpit je je opredeljen v 39.b členu Zakona o knjižničarstvu (Ur. list RS, št. 87/01, 96/02 - ZUJIK in Ur. list RS, št. 92/15).

Bibliotekarski izpit se razlikuje glede na to, katera strokovna knjižničarska dela opravlja kandidat oziroma glede na delovno mesto, na katero je sistematiziran. Strokovni knjižničarski delavec, ki je sistemiziran na delovno mesto knjižničarja oz. višjega knjižničarja (srednja izobrazba oziroma višja izobrazba) opravlja bibliotekarski izpit za KNJIŽNIČARJA.

Strokovni knjižničarski delavec, ki je sistemiziran na delovno mesto bibliotekarja pomočnika, bibliotekarja, bibliotekarja z magisterijem oz. bibliotekarja z doktoratom (visokošolska izobrazba prve stopnje, visokošolska izobrazba druge stopnje, magisterij znanosti oz. doktorat) opravlja bibliotekarski izpit za BIBLIOTEKARJA.

 Za izvedbo bibliotekarskih izpitov in druge dejavnosti v zvezi z bibliotekarskimi izpiti je zadolžena Komisija za bibliotekarski izpit, ki deluje pri Narodni in univerzitetni knjižnici.

Informacije in odgovornost

Strokovna tajnica in namestnica strokovne tajnice Komisije za bibliotekarski izpit:

Polona Marinšek                                              Nataša Knap
 T: (01) 2001 160                                              T: (01) 2001 139
 F: (01) 4257 293                                              F: (01) 4257 293
 E: polona.marinsek@nuk.uni-lj.si                  E: natasa.knap@nuk.uni-lj.si