Dejavnost za šolske knjižnice

Šolske knjižnice izvajajo knjižnično dejavnost, potrebno za izvajanje javne službe na področju vzgoje in izobraževanja. V skladu z 28. členom Zakona o knjižničarstvu podpirajo izobraževalni proces, tako da izvajajo knjižnično dejavnost predvsem za učence, vajence, dijake in študente višjih strokovnih šol ter za strokovne delavce teh šol.

Šolska knjižnica mora za izvajanje knjižnične dejavnosti, potrebne za izvajanje javne službe na področju vzgoje in izobraževanja, imeti:

  • ustrezen obseg in izbor strokovno urejenega knjižničnega gradiva,
  • ustrezno usposobljene strokovne delavce,
  • ustrezen prostor,
  • ustrezno opremo,
  • ustrezno organizacijo knjižnične dejavnosti,
  • usposobljenost za vključitev v nacionalni vzajemni bibliografski sistem.

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja določa, da ima šola knjižnico, ki zbira knjižnično gradivo, ga strokovno obdeluje, hrani, predstavlja in izposoja ter opravlja informacijsko-dokumentacijsko delo kot sestavino vzgojno-izobraževalnega dela v šoli. V knjižnici se lahko oblikuje tudi učbeniški sklad, ki je v primeru javne osnovne šole obvezen. Upravljanje učbeniškega sklada podrobneje ureja Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov.

Narodna in univerzitetna knjižnica zagotavlja strokovno podporo razvoju šolskih knjižnic ter svetovanje in pomoč šolskim knjižničarjem pri izvajanju knjižnične dejavnosti. Pomoč nudimo tudi s pripravo gradiv in priročnikov, ki so šolskim knjižnicam v pomoč pri strokovnem delu, kot sta npr. priročnika z napotki pri inventarizaciji, obdelavi in izločanju gradiva, ki smo ju pripravili v NUK: Šolske knjižnice v sistemu COBISS - priročnik za identifikacijo, inventarizacijo in odpis knjižničnega gradiva ter Identifikacija in bibliografski opis glasbenih virov: priročnik za knjižnice glasbenih šol v sistemu COBISS.

Nadalje NUK skrbi tudi za organizacijo in izvedbo strokovnega izobraževanja, potrebnega za delovanje šolskih knjižnic v okviru nacionalnega vzajemnega bibliografskega sistema in za usposabljanje delavcev vzgojno izobraževalnih zavodov za uporabo knjižnice.

Informacije:
IRIS@nuk.uni-lj.si                                                                                                                      

Pogosta vprašanja

Šolske knjižnice v letu 2018

Lili in Bine - evidentiranje

Lili in Bine - inventarizacija