Dejavnost za osrednje območne knjižnice

Osrednje območne knjižnice so splošne knjižnice, ki v skladu s 27. členom Zakona o knjižničarstvu na podlagi pogodbe z ministrstvom, pristojnim za kulturo, v soglasju s svojim ustanoviteljem opravljajo za širše območje posebne naloge, in sicer:

 • zagotavljanje povečanega in zahtevnejšega izbora knjižničnega gradiva in informacij,
 • strokovno pomoč vsem knjižnicam s svojega območja,
 • koordinacijo zbiranja, obdelave in hranjenja domoznanskega gradiva za svoje območje,
 • usmerjanje izločenega knjižničnega gradiva s svojega območja.

V skladu s Pravilnikom o osrednjih območnih knjižnicah Narodna in univerzitetna knjižnica (NUK) kot nacionalna knjižnica usmerja strokovno delo svetovalnih služb v osrednjih območnih knjižnicah, tako da:

 • pripravlja strokovna izhodišča,
 • koordinira dejavnost svetovalnih služb v osrednjih območnih knjižnicah,
 • predlaga skupne projekte ter analizira izpeljane projekte ter predloge projektov in novih storitev, ki se bodo izvajali na posameznih območjih ali s sodelovanjem več območij,
 • vodi statistične preglede dejavnosti za celotno državo in po območjih analizira statistične podatke za potrebe razvoja dejavnosti,
 • poroča o izvajanju dejavnosti po območjih in za celotno državo,
 • organizira in vodi strokovno usposabljanje za svetovalno delo.

NUK opravlja tudi strokovno koordinacijo izvajanja domoznanske dejavnosti osrednjih območnih knjižnic, tako da:

 • evidentira zbirke domoznanskega gradiva v državi in jih statistično predstavlja,
 • izvaja normativno kontrolo avtorjev in gesel,
 • določa kriterije za izbor publikacij in člankov za potrebe Slovenske bibliografije,
 • določa kriterije za hranjenje gradiva,
 • v sodelovanju z osrednjimi območnimi knjižnicami izobražuje zaposlene za potrebe izvajanja domoznanske dejavnosti.

Kontaktna oseba:
Milena Bon
T: (01) 2001 120
E: milena.bon@nuk.uni-lj.si

 

Poročilo koordinacije posebnih nalog OOK za obdobje 2017-2019